Scroll to top
© 2021, asociatia satelit | satellite group, All right reserved.

Fișier Înregistrare Discuție Alternator 14.11.2021 Satelit Tratative. Narative. [Contra] Arhive AFCN

Ovid Pop (1982) este scriitor și teoretician transnațional. Lucrează în proiecte artistice colaborative în România și Austria. 

Valentin Cernat (1988) are o practică bazată pe cercetare și lucrează în proiecte colaborative.

Alternator Artistic la Canal este, ca orice alternator, un convertor de energie. Dintr-un spațiu cultural stereotipic – cu înțelegeri date de-a gata – în care se transformase după 1989, Alternatorul readuce Canalul la zi și-i redă complexitatea. Complexitatea Canalului Dunăre-Marea Neagră reflectă complexitatea istoriei recente din România. Canalul este astăzi un portal pentru logica acumulării globale de capital. Situat, totuși, la periferie. Echipa Alternatorului nu se apropie de acest subiect punând întrebări incriminatorii, ci punând întrebări critice: ce înseamnă că astăzi, în capitalismul financiar, o construcție realizată în socialism își regăsește utilitatea, triplându-și activitatea? În ce fel s-a transformat utilitatea Canalului în cele 7 decenii, de la primul proiect de construcție? Poate arta să formuleze o poziție față de aceste transformări care să nu reproducă naiv (sau complice) narative politice reacționare? Echipa Alternatorului se angajează să răspundă la aceste întrebări din interior. Echipa Alternatorului ia interviuri, investighează și documentează materiale, pune la dispoziție unelte de înțelegere ale narațiunilor referitoare la Canal. Și, nu în ultimul rând, ia poziție.

Ovid Pop (1982) is a transnational writer and theorist. He works in collaborative art projects in Romania and Austria. 

Valentin Cernat (1988) has a research-based practice and is working on collaborative projects.

Artistic Alternator at the Danube-Black Sea Canal is, like any other alternator, a energy convertor. Out of a stereotypical cultural narrative – with ready made statements about totalitarianism – into which the canal has turned after the fall of the socialist regimes in 1989, Alternator brings the topic of the canal up to date and regains its complexity. The complexity of the Danube-Black sea canal reflects the complexity of the recent history of Romania. The canal is now a hub for the logic of global capital accumulation. However it is situated at its periphery. The Alternator Team does not address this topic asking incriminatory questions, but through a critical approach: what does it mean that today, in the era of financial capitalism, an infrastructural project finds its utility tripling its activity? How has the canal utility changed during the 7 decades since its foundation was laid? Can art formulate a position vis a vis these transformations, which does not replicate (with naivete or complicity) reactionary political narratives? The Alternator team commits itself to answer these questions from within. The Alternator team takes interviews, investigates and documents materials, forges tools for understanding the narratives shaping the canal. Not least, it makes a stand.